“Philosophy of Religion and Medicine in the Post-secular Age”: Review of the 3nd International Scientific and Practical Conference

Keywords: Philosophy, philosophy of religion, philosophy of medicine, bioethics, biomedical ethics, health

Author Biography

Serhii Shevchenko, Bogomolets National Medical University

Doctor of Science in Philosophy, Professor, O. Bogomolets National Medical University; Researcher, G. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine

References

Philosophy of Religion and Medicine in the Post-Secular Age: materials of ІІ the international Scientific and Practical Conference. In memory of St. Luke (V. F. Voino-Yasenetskyi) [Filosofiya religiyi ta medycyny v postsekulyarnu dobu: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyachenoyi pam'yati svt. Luky (V. F. Vojno-Yasenecz`kogo)] (2021), O. Bogomolets National Medical University, Department of Religious Studies of the Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 311 р

Published
2021-11-30
How to Cite
Shevchenko, S. (2021). “Philosophy of Religion and Medicine in the Post-secular Age”: Review of the 3nd International Scientific and Practical Conference. IDEAS. PHILOSOPHICAL JOURNAL. SPECIAL SCIENTIFIC ISSUES, (1(17)-2(18), 130-136. https://doi.org/10.34017/10.34017/1313-9703-2021-1(17)-2(18)-130-136